AKTUALNO�CI

 • 20 pa�dziernika
  2014

  AstroShow 2014

  Mine�o prawie dwa miesi�ce od AstroShow 2014, a my wspominamy ciep�o to wydarzenie w klipie filmowym

  Zapraszamy do ogl�dania http://www.youtube.com/watch?v=y9bvn72_6do

 • 8 wrze�nia
  2014

  LSMO M�odych Badaczy

  Gdy lato powoli dobiega ko�ca, to dla M�odych Badaczy znak, �e czas na kolejn� Letniej Szko�y Mikroskopii Optycznej. Jednak w tym roku Delta Optical zorganizowa�a a� dwie edycje � w dniach 27-29 czerwca odby�a si� specjalna LSMO dla profesjonalist�w (Techniki mikroskopii optycznej w wizualizacji i analizie obrazu, zapraszamy do obejrzenia relacji: http://lsmo2014.deltaoptical.pl/), natomiast w ostatni weekend sierpnia (28-31 sierpnia) tradycyjnie zgromadzili�my si� wok�� mikroskop�w w gronie pasjonat�w i M�odych Badaczy z opiekunami.

  Zapraszamy do pe�nej relacji z LSMO dla M�odych Badaczy �

 • 3 wrze�nia
  2014

  Niebo do wynaj�cia

  W ostatni weekend sierpnia 2014 odby� si� kolejny ju� zlot astronomiczny AstroShow. To ju� czwarte takie wydarzenie, kt�re sp�dzili�my jak zwykle w wyj�tkowym towarzystwie! Tym razem impreza organizowana przez firm� Delta Optical odby�a si� w Piaskach ko�o Rucianego-Nidy, w pi�knym o�rodku �Mazurski Raj�, po�o�onym nad brzegiem jeziora Be�dany. Impreza by�a wyj�tkowo udana, ale jak mog�o si� nie uda�, skoro pi�kn� pogod� zam�wili�my ju� dawno :)

  Zapraszamy do pe�nej relacji �

 • 25 sierpnia
  2014

  AstroShow 2014

  Ju� w najbli�szy czwartek rozpoczyna si� najwi�kszy zlot atronomiczny w Polsce - AstroShow 2014. Czeka nas wiele niespodzianek i atrakcji. Do zobaczenia ju� za 3 dni!

  Od 28.08.2014 kontakt do koordynatora AstroShow 2014 Edyta Szulencka: 570-033-146.

 • 14 sierpnia
  2014

  WI�CEJ GO�CI

  Cieszymy si�, �e do grona go�ci do��czy� kolejny go��, a jest nim Pawe� Janowski z Instytutu Fizyki J�drowej, kt�ry poprowadzi dla nas prelekcj� "Promieniowanie wok�� nas".

 • 14 sierpnia
  2014

  AS 2014 CORAZ BLI�EJ

  Przygotowania id� pe�n� par�, ustalamy szczeg��y AS 2014 i widzimy si� ju� za 2 tygodnie. B�dzie si� dzia�o!

 • 31 lipca
  2014

  ZAPISY ZAKO�CZONE!

  Dzi�kujemy za liczne zg�oszenia! Ju� nie mo�emy si� doczeka� AS 2014!

 • 18 lipca
  2014

  ZAPISY TRWAJ�!

  Tyle atrakcji jeszcze nie by�o na �adnym zlocie AstroShow! Wszystkich chc�tnych zapraszamy do zapis�w � Przypominamy, �e w trakcie AstroShow odbywa si� tak�e Letnia Szko�a Mikroskopii Optycznej dla M�odych Badaczy.

 • 30 czerwca
  2014
 • 20 czerwca
  2014

  RABAT A� DO 15%!

  Ka�demu uczestnikowi AstroShow 2014 oferujemy rabat a� do 15% na zakupy w Delta Optical!

 • 17 czerwca
  2014

  PATRONAT MEDIALNY

  Cieszymy si�, �e nasz Zlot zosta� obj�ty patronatem medialnym dw�ch najwi�kszych magazyn�w astronomicznych w Polsce. Wspiera� nas b�dzie dwumiesi�cznik "Urania - Post�py Astronomii" (www.urania.edu.pl), kt�rego historia si�ga 1922 roku (sic!) oraz jedyny na polskim rynku miesi�cznik "Astronomia" (astronomia-amatorska.pl).

 • 11 czerwca
  2014

  Polski �azik Marsja�ski go�ciem specjalnym AS2014!

  Robi si� coraz ciekawiej w naszym grafiku zlotowym. Jeden z najlepszych projekt�w studenckich na �wiecie, laureat presti�owego konkursu URC (University Rover Challenge) odbywaj�cego si� w Mars Desert Research Station na pustyni Utah w Stanach Zjednoczonych, odwiedzi nas Astroshow 2014! Ekipa konstruktor�w znakomitego pojazdu z Politechniki Warszawskiej w�a�nie zadeklarowa�a swoj� obecno�� ze swoim je�d��cym podopiecznym.

 • 10 czerwca
  2014

  Po raz pierwszy w Europie, najwi�kszy seryjnie produkowany teleskop Sky-Watcher DOBSON 18"

  Na AstroShow 2014 b�dziemy mieli okazj� spojrze� przez najpot��niejszy na �wiecie, seryjnie produkowany teleskop do obserwacji wizualnych � Sky-Watcher Dobson 18�. To kratownicowy Dobson typu Ultra-Light z kom�rkowym lustrem o �rednicy 458 mm i �wiat�osi�� f/4, kt�ry do transportu mo�na z�o�y� do bardzo ma�ej postaci. Teleskop mo�e by� wyposa�ony w system Go-To SynScan AZ z baz� 42.900 obiekt�w astronomicznych.

 • 9 czerwca
  2014

  GO�CIE, GO�CIE, GO�CIE

  Tradycj� AstroShow jest obecno�� wyj�tkowych go�ci. Poza Wiktorem Niedzickim - o kt�rym wspominali�my wcze�niej - b�d� r�wnie�: Dr hab. prof. Maciej Miko�ajewski, astronom specjalizuj�cy si� w astrofizyce uk�ad�w podw�jnych gwiazd, od 2011 redaktor naczelny najstarszego periodyku Urania � Post�py Astronomii. Jerzy Krug - profesjonalny fotograf, pasjonat astrofotografii. Marcin Cika�a - kierownik Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze, doktorant na UMK. Robert Szaj - prezes fundacji Nicolaus Copernicus. Janusz Wiland - tw�rca Fastrona oraz programu AstroJaWil.

  Jak zawsze b�dziemy mogli skorzysta� z ich wiedzy i wsparcia, zar�wno podczas wyk�ad�w, jak i ciekawych warsztat�w. Ju� wkr�tce szczeg��owy plan zlotu!

 • 4 czerwca
  2014

  FIZYKA DLA KA�DEGO

  Jak co roku, tak i tym razem, na AstroShow b�dziemy go�ci� znakomite osobowo�ci. Jedn� z nich b�dzie Wiktor Niedzicki - dziennikarz od 1975 roku i jeden z najbardziej znanych polskich popularyzator�w nauki.

  Kto z nas nie �ledzi� z wypiekami na twarzy kolejnych odcink�w takich kultowych program�w telewizyjnych jak "Laboratorium" czy "Kuchnia", przepe�nionych wiedz� i zaskakuj�cymi eksperymentami?

  Wi�cej o naszym go�ciu na stronie www.wiktorniedzicki.pl

 • 14 maja
  2014

  ZAPISY ROZPOCZ�TE

  Zapisy na AstroShow 2014 zosta�y uruchomione!!! W celu rejestracji na AstroShow 2014 i Letni� Szko�� Mikroskopii Optycznej wype�nij formularz zg�oszeniowy. Serdecznie zapraszamy!

 • 10 maja
  2014

  WITAMY

  Chcesz prze�y� z nami kolejn� fascynuj�c� przygod� astronomiczn� lub po raz pierwszy pozna� tajniki nieba?  Wszystkich mi�o�nik�w nocnego nieba i sprz�tu obserwacyjnego zapraszamy na IV Mi�dzynarodowy Otwarty Zlot Astronomiczny AstroShow 2014, kt�ry w tym roku odb�dzie si� w�r�d pi�knych i czystych mazurskich w�d i las�w w Piaskach ko�o Rucianego-Nidy.

  Jako miejsce zlotu wybrali�my po�o�ony w malowniczym miejscu, nad brzegiem jeziora Be�dany o�rodek wypoczynkowy Mazurski Raj. Kto nigdy nie by� w Puszczy Piskiej, ma niesamowit� okazj� przekona� si� o pi�knie mazurskiego niebosk�onu. Wyb�r o�rodka to niezwykle wa�ne zadanie, poniewa� lokalizacja musi gwarantowa� nie tylko komfort i wszystkie udogodnienia, ale przede wszystkim hotel musi znajdowa� si� z dala od miast, w miejscu gdzie ciemne niebo jest odkryte.

  Zlot tradycyjnie odb�dzie si� w ostatni weekend sierpnia � od 28 do 31 sierpnia 2014 roku.

ASTROSHOW 2014

Prze�yj z nami fascynuj�c� przygod� astronomiczn�!Wszystkich mi�o�nik�w nocnego nieba i sprz�tu obserwacyjnego zapraszamy na IV Mi�dzynarodowy Otwarty Zlot Astronomiczny AstroShow 2014, kt�ry w tym roku odb�dzie si� w�r�d pi�knych i czystych mazurskich w�d i las�w w Piaskach ko�o Rucianego-Nidy.

Jako miejsce zlotu wybrali�my po�o�ony w malowniczym miejscu, nad brzegiem jeziora Be�dany o�rodek wypoczynkowy Mazurski Raj. Kto nigdy nie by� w Puszczy Piskiej, ma niesamowit� okazj� przekona� si� o pi�knie mazurskiego niebosk�onu. Wyb�r o�rodka to niezwykle wa�ne zadanie, poniewa� lokalizacja musi gwarantowa� nie tylko komfort i wszystkie udogodnienia, ale przede wszystkim hotel musi znajdowa� si� z dala od miast, w miejscu gdzie ciemne niebo jest odkryte.

Zlot tradycyjnie odb�dzie si� w ostatni weekend sierpnia � od 28 do 31 sierpnia 2014 roku.

O�rodek Mazurski Raj po�o�ony jest nad jeziorem Be�dany. Jest to du�y hotel, w kt�rym mo�na zakwaterowa� 250 os�b.

O�rodek posiada rozbudowan� ofert� gastronomiczn�. Na terenie znajduje si� kilka bar�w i restauracji, co przy du�ej powierzchni o�rodka jest znacz�cym udogodnieniem dla uczestnik�w naszego zlotu. Na terenie znajduje si� a� 7 sal konferecjnych z kt�rych najwi�ksza pos�u�y za g��wn� sal� wyk�adow� tegorocznego AstroShow. Po wyk�adach i obserwacjach na uczestnik�w czekaj� te� inne atrakcje.

Dzi�ki po�o�eniu i bogatej infrastrukturze, hotel jest idealny zar�wno na pobyty indywidualne, jak i grupowe. Do dyspozycji go�ci pozostaje:

Wierzymy, �e Mazurski Raj i jego lokalizacja pozwol� po��czy� komfort zakwaterowania ze znakomitymi warunkami obserwacyjnymi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!

Od strony astronomicznej tegoroczny AstroShow odb�dzie si� przy ciemnym, niemal bezksi��ycowym niebie. Ksi��yc w dniu rozpocz�cia zlotu b�dzie tu� po nowiu, a w kolejnych dniach przemieszcza� b�dzie si� nisko nad po�udniowo-zachodnim horyzontem. Wczesnym wieczorem, po tej samej stronie nieba, widoczne b�d� dwie planety � Saturn i Mars. Z obserwacjami Saturna nie powinno by� najmniejszego problemu. Mars b�dzie obiektem trudniejszym. W wiele miesi�cy po opozycji i przy niewielkiej wysoko�ci nad horyzontem b�dzie do�� trudno dostrzec szczeg��y na tarczy planety. Obydwa obiekty widoczne b�d� przez 2 godziny po zachodzie S�o�ca. Praktycznie przez pozosta�� cz��� nocy czekaj� nas obserwacje odleg�ych obiekt�w, takich jak galaktyki, mg�awice i gromady gwiazdowe. Niebo letnie zawiera ich prawdziwe bogactwo, a du�y i �wiat�osilny sprz�t zgromadzony na miejscu pozwoli wydoby� z t�a nieba praktycznie wszystko, co znajduje si� w popularnych atlasach nieba. Dla bardzo wytrwa�ych pozostaj� obserwacje jeszcze dw�ch planet. O godzinie 3 wschodzi Jowisz, o 4 Wenus. Obie planety b�d� widnia�y nad wschodnim horyzontem w chwili, gdy wi�kszo�� obserwator�w b�dzie ju� zapewne spa�.


GO�CIE ASTROSHOW 2014

Jak co roku na AstroShow b�dziemy go�ci� znakomite osobowo�ci: Wiktor Niedzicki - dziennikarz z wieloletnim do�wiadczeniem, jeden z najbardziej znanych polskich popularyzator�w nauki. Kto z nas nie �ledzi� z wypiekami na twarzy kolejnych odcink�w takich program�w telewizyjnych jak �Kuchnia" czy �Laboratorium" przepe�nionych wiedz� i zaskakuj�cymi eksperymentami? Dr hab. prof. Maciej Miko�ajewski, astronom specjalizuj�cy si� w astrofizyce uk�ad�w podw�jnych gwiazd, od 2011 redaktor naczelny najstarszego periodyku Urania � Post�py Astronomii. Jerzy Krug - profesjonalny fotograf, pasjonat astrofotografii. Marcin Cika�a - kierownik Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze, doktorant na UMK. Robert Szaj - prezes fundacji Nicolaus Copernicus. Janusz Wiland - tw�rca Fastrona oraz programu AstroJaWil.

Jak zawsze b�dziemy mogli skorzysta� z ich wiedzy i wsparcia, zar�wno podczas wyk�ad�w, jak i ciekawych warsztat�w.


PREMIERA NAJWI�KSZEGO SERYJNIE PRODUKOWANEGO TELESKOPU

SKY-WATCHER DOBSON 18�

Na AstroShow 2014 b�dziemy mieli okazj� spojrze� przez najpot��niejszy na �wiecie, seryjnie produkowany teleskop do obserwacji wizualnych � Sky-Watcher Dobson 18�. To kratownicowy Dobson typu Ultra-Light z kom�rkowym lustrem o �rednicy 458 mm i �wiat�osi�� f/4, kt�ry do transportu mo�na z�o�y� do bardzo ma�ej postaci. Teleskop mo�e by� wyposa�ony w system Go-To SynScan AZ z baz� 42.900 obiekt�w astronomicznych.


POLSKI �AZIK MARSJA�SKI GO�CIEM SPECJALNYM!

Jeden z najlepszych projekt�w studenckich na �wiecie, laureat presti�owego konkursu URC (University Rover Challenge) odbywaj�cego si� w Mars Desert Research Station na pustyni Utah w Stanach Zjednoczonych, odwiedzi nasze Astroshow! Ekipa konstruktor�w z Politechniki Warszawskiej w�a�nie zadeklarowa�a swoj� obecno�� ze swoim je�d��cym podopiecznym.


Wi�cej informacji na temat wyk�ad�w oraz dok�adny opis tego, co b�dzie si� dzia�o na Zlocie podamy wkr�tce. Program zostanie rozes�any do wszystkich uczestnik�w Zlotu drog� elektroniczn� na 7 dni przed jego rozpocz�ciem. Wersje papierowe zostan� rozdane przy zakwaterowaniu.

Nawet je�li pogoda nie dopisze (pukamy w niemalowane, spluwamy do ty�u, obracamy si� trzy razy przez lewe rami�, malujemy czarnego kota na bia�o i omijamy drabiny z daleka), na pewno nie b�dziemy si� nudzi�. Poza dodatkowymi wyk�adami b�dziemy dzieli� si� najciekawszymi raportami i reporta�ami z obserwacji, chwali� zdj�ciami, wymienia� do�wiadczenia i opowie�ci o przygodach, kt�re przydarzy�y si� podczas obserwacji. Zabierzcie wi�c ze sob� swoje dzienniki z obserwacji i zdj�cia.

Zapraszamy do Letniej Szko�y Mikroskopii Optycznej 2014 dla m�odych badaczy, kt�ra odb�dzie si� w trakcie AstroShow 2014.

Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich sympatyk�w mikrokosmosu w wieku 5-18 lat. W programie Letniej Szko�y s� g��wnie praktyczne zaj�cia z wykorzystaniem mikroskop�w. Wi�cej o LSMO tutaj.

Na Zlocie na pewno pojawi� si� osoby towarzysz�ce, mniej zainteresowane wyk�adami. Zach�camy do korzystania z atrakcji o�rodka i zwiedzania pi�knej okolicy.

Na koniec kilka podpowiedzi, co warto na Zlot zabra� oraz czego lepiej nie zapomnie�:

Uwaga! Przypominamy, �e zg�oszenia przyjmujemy do ko�ca lipca (dotyczy AstroShow), ale wolnych miejsc szybko ubywa, dlatego nie warto zwleka� z rejestracj� do ostatniej chwili. Rezerwacja miejsc odbywa si� na podstawie zaksi�gowanej wp�aty. Wszystkich serdecznie zapraszamy!


PLAN ASTROSHOW 2014

NOWO�� Po raz pierwszy na zlocie uruchamiamy Poradni� Astronomiczn� - punkt konsultacyjny ze specjalist�

CZWARTEK - 28.08.2014

Zapraszamy do poradni astronomicznej - ASTRO-INFO - punkt konsultacyjny ze specjalist�.

Tego wieczoru b�dziemy obserwowa� obiekty, od kt�rych zaczyna si� przygod� z Astronomi�. Poka�emy pere�ki nocnego nieba oraz wyja�nimy jak zbudowany jest Wszech�wiat.

W razie niepogody:

PI�TEK - 29.08.2014

Tego wieczoru poka�emy na niebie poszczeg�lne etapy �ycia gwiazd, czyli mg�awice emisyjne � miejsce narodzin gwiazd, gwiazdy podw�jne, zmienne, czerwone olbrzymy, gwiazdy w�glowe, a w ko�cu umieraj�ce gwiazdy i pozosta�o�ci po nich � liczne mg�awice planetarne.

W razie niepogody:

SOBOTA - 30.08.2014

Go�ciem specjalnym AS 2014 jest ekipa konstruktor�w Polskiego �azika Marsja�skiego, laureata presti�owego konkursu URC organizowanego w Stanach Zjednoczonych. Poka�� oni �azik oraz opowiedz� o nim uczestnikom.

Tego wieczoru odb�dziemy podr�� w czasie do najodleglejszych zak�tk�w Wszech�wiata. Poznamy odleg�e gromady gwiazd, mg�awice i galaktyki.

W razie niepogody:

NIEDZIELA - 31.08.2014

Udzia� w wyk�adach jest nieobowi�zkowy.
Kontakt koordynator AstroShow 2014 Edyta Szulencka: 570-033-146 (od 28.08.2014)

ZAPEWNIAMY OGROM ATRAKCJI

TEMATYKA WYK�AD�W I WARSZTAT�W
Koszty

W cen� pobytu wliczony jest nocleg oraz trzy posi�ki dziennie.
Dodatkowo ka�dy z uczestnik�w otrzymuje koszulk� zlotow� oraz identyfikator.Zobacz jak by�o na AstroShow 2013 �
LETNIA SZKO�A
MIKROSKOPII OPTYCZNEJ

Zapraszamy do Letniej Szko�y Mikroskopii Optycznej 2014 dla m�odych badaczy!

Tradycyjnie w trakcie ASTROSHOW organizujemy Letni� Szko�� Mikroskopii Optycznej dla m�odych badaczy w wieku od 5 do 18 lat. W tym roku grupa doros�ych i grupa m�odych badaczy zosta�y rozdzielone terminowo i odbywaj� si� w r��nych miejscach (LSMO dla profesjonalist�w odbywa si� w dniach 27-29 czerwca w Ryni pod Warszaw�).

M�odzi badacze b�d� mieli mo�liwo�� pracy na r��nych mikroskopach biologicznych i stereoskopowych, naucz� si� szuka� interesuj�cych obiekt�w do obserwacji oraz naucz� si� przygotowywa� r��ne preparaty. Udadz� si� tak�e na wypraw� badawcz� w poszukiwaniu interesuj�cych mikroorganizm�w wodnych, kt�re obejrz� w jasnym i ciemnym polu a tak�e dla por�wnania w kontra�cie fazowym. Wsp�lnie spr�bujemy za�o�y� hodowl� pantofelk�w, rozwi��emy zagadk� kryminaln�, poszukamy zwyk�ych niezwyk�ych kamieni, obejrzymy pod mikroskopem meteoryty oraz skamienia�e drzewa. Sprawdzimy te� czy kamienie mog� by� przezroczyste i obejrzymy je w �wietle spolaryzowanym. Przeprowadzimy r�wnie� �owy owad�w. M�odzi badacze naucz� si� rejestrowa� obrazy mikroskopowe na komputerze a tak�e b�d� rysowali to, co widz� przez okulary mikroskopowe i spr�buj� pomierzy� te obiekty. Wszystkie zaj�cia odb�d� si� w grupach razem z rodzicem lub innym doros�ym opiekunem.

Uczestnicy s� proszeni o zabranie ze sob� laptop�w i aparat�w fotograficznych (w miar� mo�liwo�ci) a tak�e obowi�zkowo dobrego humoru :) Rodzic�w natomiast razem z m�odymi badaczami prosimy o przygotowanie i przywiezienie swoich preparat�w. Dobrze by by�o, aby m�ody badacz potrafi� w trakcie LSMO opowiedzie� w jakich okoliczno�ciach i dlaczego zainteresowa� si� danym obiektem do obserwacji (podpowiadamy � mo�e to by� zaschni�ty li��, ciekawe kamienie, stare monety czy znaczki, w�osy swojego pupila czy piasek). Liczymy na pomys�owo�� m�odych badaczy. Przy ka�dym eksponacie mo�na napisa� dat� zbioru, miejsce i kto zebra�. Postaramy si� zrobi� ma�� prezentacj� przygotowanych eksponat�w.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz jak by�o na LSMO 2013 �


LOKALIZACJA

Mazurski Raj - Hotel, Marina & SPA

Tegoroczny zlot odb�dzie si� w o�rodku Mazurski Raj kt�ry znajduje si� na du�ym, 5-cio hektarowym terenie, bezpo�rednio na p��nocnym brzegu jeziora Be�dany. Mazurski raj le�y w Puszczy Piskiej, w sercu Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Do dyspozycji jest 250 miejsc. W Mazurskim Raju znajduj� si� zar�wno wille rodzinne jak i domki my�liwskie, niekt�re nawet z jacuzzi i saun�.

O�rodek posiada rozbudowan� ofert� gastronomiczn�. Na terenie znajduje si� kilka bar�w i restauracji. Przy du�ej powierzchni o�rodka jest to du�e udogodnienie dla uczestnik�w naszego zlotu. Na terenie znajduje si� a� 7 sal konferecjnych z kt�rych najwi�ksza pos�u�y za g��wn� sal� wyk�adow� tegorocznego AstroShow. Po wyk�adach i obserwacjach na uczestnik�w czekaj� te� inne atrakcje.

Wi�cej o o�rodku mo�na znale�� na stronie www.mazurskiraj.pl

DZIE� OTWARTY

UWAGA - sobota 30 sierpnia 2014 - Dzie� Otwarty.

Je�li z jakichkolwiek przyczyn nie mo�esz po�wi�ci� na zlot trzech dni, zapraszamy Ci� 30 sierpnia. B�dzie to okazja do wsp�lnej nocnej obserwacji (kt�ra rozpocznie si� o 21:30 i potrwa do �witu), wymiany do�wiadcze� oraz do przetestowania premierowych sprz�t�w z oferty DO.

Warunki udzia�u w Dniu Otwartym:

REGULAMIN

AstroShow / Letnia Szko�a Mikroskopii Optycznej1. Organizatorem AstroShow jest DELTA OPTICAL G. Matosek, H. Matosek sp. j., z siedzib�: Nowe Osiny, ul. Pi�kna 1, 05-300 Mi�sk Mazowiecki.

2. Celem AstroShow jest propagowanie astronomii, prezentacja sprz�tu oraz wymiana do�wiadcze� astronomicznych mi�dzy uczestnikami zjazdu.

3. AstroShow odb�dzie si� w dniach 28 - 31 sierpnia 2014 r. w hotelu "Mazurski Raj" w miejscowo�ci Piaski

4. Uczestnicy AstroShow maj� prawo do brania udzia�u we wszystkich zaj�ciach i imprezach przewidzianych w programie AstroShow.

5. Op�ata wpisowa AstroShow wynosi:
a) 499 z� (za uczestnika doros�ego i dzieci powy�ej 12 roku �ycia)
b) 399 z� (za dziecko w wieku 6-12 lat)
c) dziecko poni�ej 6 roku �ycia gratis!

Op�ata wpisowa obejmuje koszty noclegu i wy�ywienia oraz koszty organizacji AstroShow.

6. Uczestnik AstroShow podpisuje Deklaracj� Uczestnika AstroShow oraz otrzymuje identyfikator z imieniem, nazwiskiem i logo AstroShow, a tak�e koszulk� AstroShow.

7. Liczba uczestnik�w AstroShow jest ograniczona liczb� zarezerwowanych miejsc noclegowych w hotelu. O przyj�ciu zg�oszenia decyduje kolejno�� zg�osze� poprzez formularz internetowy lub na adres mailowy astroshow@deltaoptical.pl lub telefonicznie (25) 786.05.26, (25) 759.40.76 lub te� w dowolnym salonie DELTA OPTICAL, przy czym brak uiszczenia op�aty wpisowej w terminie 7 dni od dokonania zg�oszenia powoduje automatyczne anulowanie zg�oszenia.

Wp�at mo�na dokonywa� przelewem na konto:
Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
18 1030 1582 0000 0008 1478 4002

Dane do przelewu:
DELTA OPTICAL G. Matosek, H. Matosek sp. j., Nowe Osiny, ul. Pi�kna 1,
05-300 Mi�sk Mazowiecki.

Wp�at mo�na dokonywa� te� osobi�cie w ka�dym salonie DELTA OPTICAL.

Organizator ma prawo utworzenia listy rezerwowej.

8. O zakwaterowaniu uczestnik�w w poszczeg�lnych pokojach decyduje Organizator bior�c w miar� mo�liwo�ci pod uwag� �yczenia uczestnik�w oraz kieruj�c si� zasadami s�uszno�ci.

9. Uczestnik AstroShow zobowi�zany jest przestrzega� postanowie� niniejszego regulaminu.

10. Uczestnik AstroShow zobowi�zany jest nosi� identyfikator AstroShow pod rygorem wykluczenia z poszczeg�lnych imprez lub zaj�� (bez zwrotu op�aty wpisowej).

11. Uczestnik AstroShow zobowi�zany jest wykonywa� polecenia porz�dkowe przedstawicieli i pracownik�w Organizatora. W czasie AstroShow Organizator rozstrzyga wszelkie w�tpliwo�ci co do interpretacji niniejszego regulaminu i jego poszczeg�lnych postanowie�.

12. Organizator AstroShow mo�e wykluczy� (bez zwrotu op�aty wpisowej) z poszczeg�lnych zaj��, imprez lub z ca�ego AstroShow Uczestnika, kt�ry swoim zachowaniem nara�a Organizatora na szkod� lub zagra�a mieniu, �yciu lub zdrowiu jakichkolwiek Uczestnik�w AstroShow lub os�b trzecich, narusza porz�dek prawny lub ra��co narusza zasady wsp���ycia spo�ecznego. W szczeg�lno�ci Organizator AstroShow mo�e wykluczy� z zaj�� ze sprz�tem optycznym Uczestnika b�d�cego pod wp�ywem alkoholu.

13. Organizator AstroShow jest uprawniony do utrwalania AstroShow, a w szczeg�lno�ci zachowania os�b, za pomoc� urz�dze� rejestruj�cych obraz i d�wi�k.

14. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu AstroShow z uzasadnionych powod�w, np.: warunki pogodowe uniemo�liwiaj�ce lub znacznie utrudniaj�ce obserwacje, odwo�anie przyjazdu przez prelegenta, si�a wy�sza, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu AstroShow.

15. Za zachowanie Uczestnik�w na i poza terenem AstroShow Organizator nie ponosi odpowiedzialno�ci. Oznacza to, �e ka�dy Uczestnik AstroShow ponosi odpowiedzialno�� cywiln� i karn� za w�asne zachowanie.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialno�ci za ewentualne szkody wyrz�dzone przez osoby trzecie lub innych uczestnik�w w stosunku do uczestnik�w AstroShow oraz ich sprz�tu, jak i za szkody spowodowane przez uczestnik�w AstroShow w stosunku do os�b trzecich.

17. Organizator do�o�y wszelkich rozs�dnych stara�, aby ka�dy Uczestnik AstroShow by� tak zadowolony z przebiegu i organizacji AstroShow, �eby chcia� wzi�� udzia� w podobnej imprezie w roku 2014. Organizator b�dzie wdzi�czny ka�demu Uczestnikowi za wszelkie sugestie co do przebiegu i organizacji AstroShow, kt�re pozwol� nam sprosta� wszelkim rozs�dnym oczekiwaniom mi�o�nik�w astronomii.

18. Termin zg�aszania uczestnictwa - do 31.07.2014

19. W przypadku wi�kszej liczby uczestnik�w ni� miejsc decyduje kolejno�� zg�osze�.

20. Udzia� w AstroShow 2014 mo�na odwo�a� do 13.08.2014.

21. Zwrot koszt�w w przypadku rezygnacji: